Medlemsansökan

Jag är införstådd med att jag måste betala medlemsavgiften till ESKILSTUNA MOTORFLYGKLUBB och KSAK innan klubbens styrelse behandlar min ansökan om medlemskap.  

Avgiften är f.n. (år 2012) : EMFK 2000 kr/år och KSAK/Motorflygförbundet 450 kr/år. Beloppen skall sättas i på klubbens bankgiro 742-5911.

Jag förbinder mig att noggrant ta del av och följa klubbens upprättade förordningar, stadgar samt de för flygplatsen  och klubblokalernas gällande bestämmelser, instruktioner och föreskrifter som utfärdats för säkerhet, ordning och trivsel.

Jag deltar i klubbens verksamhet på egen risk och avstår härmed från alla ersättningsanspråk gentemot klubben och dess funktionärer med anledning av skador, oavsett hur dessa förorsakats mig eller annan person, eller egendom i samband med mitt deltagande i klubbens verksamhet.

Jag förbinder mig att erlägga flygavgifter enligt resedagbok snarast efter utförd flygning, dock senast efter 30 dagar. Jag är införstådd med att jag annars blir påförd förseningsavgift och får flygförbud enligt policybeslut av styrelsen.

Eskilstuna Motorflygklubb är enligt Personuppgiftslagen skyldig att informera sina medlemmar om vilka uppgifter som finns om dem i medlemsregistret. Registret innehåller uppgifter om namn, adress, postnr, postadress, telefonnummer och e-mail-adress.  Avsikten med medlemsregistret är föreningsadministration i form av kallelser och liknande.

Ansvarig för registret är Ronny Karlsson, telefon. 0700-849261.

Fortsätt till ansökningsblanketten…

Annonser